Naam:    

Stichting Give a Hand

RSIN/fiscaal nummer:

851431367

KvK Den Haag:

54764335

Contactgegevens:

Willemstraat 51a
2514 HK Den Haag
tel.: 070-3697573
06-53259297
00-371-29113544
www.giveahand.nl

Bank   RABO

NL34RABO0305925415

Akte van oprichting:

21-02-2012

Statutaire doelstelling:

het stimuleren van zorg voor bejaarden door heel Letland volgens het “Give a Hand”principe in het bijzonder het verlenen van medische en maatschappelijke zorg aan behoeftige en vereenzaamde bejaarden op afgelegen boerderijen in Letland.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het renoveren en in stand houden van het appartement Gundagas 11 in Zaube – Amatas novads , ten behoeve van zorg voor bejaarden, woonachtig op afgelegen boerderijen in Zaube en omstreken en het verzorgen van soortgelijke projecten elders in Letland.

Bestuur:

M.P. Lestraden – voorzitter/penningmeester
F. van Ouwerkerk – secretaris
A.M. Rokosch-Delger - lid

Beloningsbeleid:

Er is geen beloning voor bestuursleden

 


Verslag van uitgeoefende activiteiten


 

 Stichting Give a Hand Jaarverslag 2020
 

Zoals overal op de wereld heeft Covid de gang van zaken rond de Give a Hand flat ernstig beïnvloed. Letland ging in veel strengere lock down dan Nederland en ook eerder. De flat kon niet goed bezocht worden op de normale manier. Wel is men intensief doorgegaan met het wassen van beddengoed en wasgoed. Bij gebrek aan stromend water op de boerderijen blijft dit een belangrijk punt van aandacht. In 2020 is dan ook de droogmachine ingestort na 10 jaar trouwe dienst. Inmiddels heeft de stichting van de International Women Club in Riga een nieuwe droger gekregen. Enorm belangrijk is dit jaar het transport geweest.

Covid testen werden afgenomen op 50 km afstand van Zaube. De transportservice is onmisbaar gebleken voor de ouderen in dit moeilijke jaar. Humanitaire hulp, toegang tot dokters werd het gehele jaar gegeven aan laag inkomen gezinnen.

Linda Ansone is bevallen van een dochter
Baby
en haar functie is overgenomen door Ieva Kaminska.

Ieva Kaminska

Ieva Kaminska


Door het reisverbod is er wat minder contact door gewone gesprekken maar hopelijk kan ik dit jaar weer een uitgebreid jaarverslag aan u sturen.

Financieel jaarverslag
Jaarverslag 2020

 

 

Give a Hand Jaarverslag 2019 

In 2019 zijn fundamentele veranderingen doorgevoerd in Give a Hand. Twee bestuursleden van de Letse stichting, Ilze Krastina en ikzelf hebben met kracht te kennen gegeven dat wij ons wilden terugtrekken als bestuurslid. Onze motivatie was dat wij beiden in een andere stad (land) wonen en geen goed zicht hebben op de noden, behoeften en knelpunten in Zaube. Na enig zoeken hebben we twee uitstekende nieuwe bestuursleden gevonden. De eerste is Sintija Biriņa, die in de Lutherse kerk een belangrijke rol vervult en zeer actief bij naar Zaube brengen van culturele evenementen.

Sintija Biriņa
Sintija Biriņa

En de tweede persoon is Judīte Kalniņa die dagelijks werkt in de lokale supermarkt Skorpion maar die ook een prominente rol speelt bij allerlei dansfeesten en culturele evenementen Beide vrouwen kennen, zeg maar, iedere inwoner. Het gevolg hiervan is dat er niet meer 1x per jaar vergaderd wordt (als Margriet er is) maar bijna 2 x per maand, waardoor de Give a Hand flat een enorme dynamiek krijgt.

Zo is er bijvoorbeeld een grote schenking gedaan door een Duitse kerk in de vorm van kleding en kinderspeelgoed wat opgeslagen werd in een van de kamers. En hoe goed bedoeld ook, daar is de kamer niet voor bestemd. Het idee was om deze ooit lege kamer ter beschikking te stellen aan roulerende zorgverleners als fysiotherapeut, kapper, tandarts, masseur, opticien etc. Sintija heeft een aantal dames bij elkaar getrommeld en binnen een paar dagen was het appartement leeg en opgeruimd. Alle kleding is verkocht tijdens een markt en heeft zijn weg gevonden naar een goede bestemming.

Kleding


Gedurende het jaar zijn de faciliteiten voor het wassen van kleding en beddengoed ca 10 x maandelijks gebruikt hetgeen ca 120 x per jaar was. De douchefaciliteiten zijn ca 50 x gebruikt.

Regelmatige humanitaire dienstverlening aan de bevolking was zeer waardevol. Teneinde de eenzaamheid zijn er verschillende sociale bijeenkomsten georganiseerd in de Give a Hand flat.

We hebben gemerkt dat het concept van Give a Hand (centraal in het dorp een was gelegenheid, een dokter, soms warme maaltijden) door verschillende ander gemeenten is nagevolgd. En dat een mooie kroon op het werk.

Financieel jaarverslag 

Jaarverslag 2019

 

 

 

Jaarverslag Stichting Give a Hand 2018

In 2018 is er hard doorgewerkt in Zaube aan het verlenen van sociale en medische hulp. Wel verlegt het accent zich naar hulp aan gezinnen in problemen, alcoholisten en zeer jonge moeders. Van de groep waarmee wij zijn begonnen in 2007 bestaande uit 50 personen zijn nog 9 mensen in leven. Er zijn wel nieuwe bejaarden bijgekomen, mede omdat het bedieningsgebied van de dokter naast Zaube ook Nitaure omvat, maar het wordt tijd om met de gemeente in overleg te treden. Het is de vraag hoe Stichting Give a Hand zich in de nabije en verdere toekomst moet ontwikkelen.
Onze sociale werkster, Kristine Ansone, heeft in 2018 435 maal hulp verleend en dat is een forse stijging ten opzichte van 2017 toen er 315 maal is uitgerukt. Dat is een groei van ongeveer 25% hetgeen betekent dat er een groeiende vraag is.
Wel heeft zij mij in september meegedeeld dat ze in blijde verwachting was. Inmiddels is ze bevallen van een gezonde dochter. Zwangerschapsverlof in Letland duurt een jaar. Wat dit betekent voor onze stichting is ook een vraag die aan de gemeente zullen voorleggen.
Het bestuur heeft op 20 juli in Letland vergaderd en de ontwikkelingen die toen bekend waren, besproken.
Het bestuur van de Letse stichting heeft niet vergaderd.
Bij diverse gelegenheden zijn sokken verkocht en lezingen gegeven. De voorraad wordt dus steeds kleiner en de Letse sokkendames breien op dit moment niet omdat ook hier reumatiek toeslaat.

Het project loopt wel goed maar het is te verwachten dat er veranderingen gaan komen waarvan alle donateurs op de hoogte gehouden worden.

Financieel jaarverslag 2018

Balans 31-12-2018
Bank 1443 Eigen vermogen 1 januari 2017 4041
Resultaat -145
Voorraden 2453 3896
Totaal  3896 3896
Winst- en verliesrekening 
Opbrengsten  818
Storting naar Letse Stichting  500
Overige kosten  463
Totaal 963
Resultaat -145

 

 

Jaarverslag Stichting Give a Hand 2017

Give a Hand heeft in 2017 een stabiel jaar gehad met een merkbare stijging in het gebruik van het appartement en de faciliteiten die de sociaal werkster en de gemeente Amata aanbieden.
Gedurende het jaar werden dezelfde faciliteiten aangeboden als in de opzet van het project:

A. Het appartement is in gebruik voor wassen van kleding en lijf en leden
B. De mensen worden thuis opgehaald en weer teruggebracht indien dit nodig is
C. Er werkt een half time sociaal werkster
D. Er is een klein depot voor gebruikte kleding, speelgoed, brilmonturen, krukken etc.
E. Er zijn spreekuren voor sociale problemen, verslavingsproblemen en andere familieproblemen

In 2016 werd 303 maal gebruik gemaakt van Give a Hand en in 2017 is dit gestegen naar 384. Hier mag uit geconcludeerd worden dat de aanwezigheid van een stabiele sociale werkster die nu ingewerkt is in de opdracht en de ervaringen van anderen ervoor zorgt dat het project meer geïntegreerd is in het dorp en de aanvankelijke schroom meer is overwonnen.
In dit jaar is er een interview gehouden met de sociaal werkster Kristine Ansone (zie website) die aangaf dat de bevolking krimpt omdat men verhuist voor werk. Het is een probleem dat het gehele platteland treft. Ook is de aanvankelijke doelgroep van zeer oude mensen door overlijden kleiner geworden. Dit wordt opgevangen door het werkterrein over twee dorpen, Zaube en Nitaure, uit te spreiden en door nieuwe doelgrepen als zeer jonge moeders, verslaafden en gehandicapten op te nemen in het project. In 2018 zullen nieuwe gesprekken plaatsvinden met de gemeente Amata over de samenwerking in de toekomst.
In Nederland wordt nog steeds aan fondsen werving gedaan door de verkoop van sokken en wanten en zo stond ik op een koude decemberdag op de Sonsbeekmarkt. Ook worden er het gehele jaar sokken middels de website www.giveahand.nl aan donateurs verstrekt. Maar ondanks dat we door velen trouw gesteund worden en grote zuinigheid betracht wordt, waren de opbrengsten een beetje kleiner dan de uitgaven. Ik verwijs graag naar het financieel jaaroverzicht.

Financieel jaarverslag 2017

Bank 1385 Eigen vermogen 1 januari 2017 4517
Resultaat -476
Voorraden 2656 4041
Totaal  4041 4041
Winst- en verliesrekening 
Opbrengsten  560
Storting naar Letse Stichting  400
Overige kosten  636
Totaal 1036
Resultaat -476

Margriet Lestraden
voorzitter


 

Jaarverslag Stichting Give a Hand 2016

In 2016 heeft het project Give a Hand op volle toeren gedraaid.
Dat wil zeggen:
A. De flat is in gebruik voor wassen van kleding en lijf en leden
B. De mensen worden thuis opgehaald en weer teruggebracht
C. Er werkt een half time sociaal werkster
D. Er is een klein depot voor gebruikte kleding, speelgoed, brilmonturen, krukken etc.
E. Er zijn spreekuren voor sociale problemen, verslavingsproblemen en andere familieproblemen

Vanaf september 2015 heeft de gemeente Amata (waar Zaube onder valt) een half time project coördinator aan het project toegevoegd. Maar het ontwikkelde zich niet zoals we gehoopt hadden. De medewerkster heeft een kindje dat vaak ziek is en zij heeft zich daarom teruggetrokken. Haar plaats is ingenomen door Kristine Ansone, een meisje dat ik al ken sinds ze op de lagere school zat. Nu volgt ze de opleiding voor sociaal werkster, woont naast het appartement en werkt op het gemeentehuis 100 meter verderop. Nu is er alle kans op een zeer succesvolle continuering in de toekomst.Onze prachtige auto is verhuurd aan de gemeente (voor een symbolisch bedrag) en alle benzine- en onderhoudskosten worden nu door de gemeente gedragen. Het blijft een van de meest voorbeeldige samnwerkingsprojecten tussen overheid en particulier initiatief. Maandelijks krijg ik een overzicht van de activiteiten en ik geef hier een totaal.


Overzicht werkzaamheden september 2015-oktober 2016

 

 

 

Gebruik wasmachine/droger in het appartement

45

Bad of douche

24

Transport naar medische instelling

17

Transport (betaald) naar appartement

4

Hulpverlening in/aan de woning

12

Organisatorische maatregelen risico families

34

Humanitaire hulp

39

Humanitaire hulp aan de woning (verbetering)

12

Organisatorische hulp/advies/ondersteuning

25

Diversen

16

totaal

228

!!! Een Exel bestand per maand kan op verzoek worden toegezonden.

 

In dit verslag zijn de maanden januari, mei en november nog niet opgenomen.

Verkoop sokken en wanten

Gedurende het hele jaar worden nog steeds sokken en wanten, babysokjes en eierwarmers verkocht.
Op de website www.giveahand.nl is een soort websitewinkel light ingebracht. Per maat staan de sokken en wanten die nog in voorraad zijn. Herhaaldelijk zijn er ook mensen die een bedrag doneren, zonder dat ze sokken of wanten kopen. Zo worden er soms op jubilea en verjaardagen geen cadeaus gevraagd maar een bijdrage aan dit project.

En ten slotte: in maart heeft de gemeente Amata aan 11 dames een reis naar Nederland cadeau gedaan als dank voor alle inzet. Het was voor velen HET HOOGTEPUNT in hun leven. We zijn hierbij geweldig geholpen door de Soroptimisten Eindhoven die zeer gastvrij hun huizen ter beschikking stelden en als gastvrouwen optraden. En na een fantastische tocht langs het Van Goghcentrum, het Zuiderzeemuseum, het Textielmuseum in Tilburg, de Letse ambassade werd de grote droom waar: en bezoek aan De Keukenhof.  Dank aan alle sponsors.

Eigenlijk mogen we best tevreden zijn met dit resultaat. Stap voor stap….

Toekomst, nieuwe plannen

Want de volgende droom, een uitleencentrum voor verpleegmaterialen, staat klaar. De gemeente heeft een gebouw aangewezen dat al half verbouwd en opgeknapt is en (deels) ingezet mag worden als uitleencentrum voor rollators, wc stoelen, krukken etc. Voor deze zaken moet men nu 150 km verderop zijn en ook daar is de voorraad beperkt.

We houden ons dus ook aanbevolen voor rolstoelen, rollators, krukken en andere hulpmiddelen. Deze kunnen verzameld worden en DB Schenker heeft ons toegezegd voor kostprijs een transport te verzorgen.

 

 

 

Balans 31-12-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

 

1454

 

 

Eigen vermogen 1 januari 2015

4654

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

-137

Voorraden

3063

 

 

 

 

 

 

4517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

 

4517

 

 

 

 

 

 

4517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten 

 

 

 

 

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storting naar Letse Stichting 

 

400

 

 

 

 

 

Overige kosten 

 

 

297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

 

 

-137

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Stichting Give a Hand 2015

 

 

Voor de stichting was 2015 een bekroning op 7 jaar werk en hardnekkig volhouden. Het betekende  ongeloof bestrijden, scepsis overwinnen, vertrouwen krijgen, ontdekken dat dromen uit kunnen komen en ontdekken dat een kleine gemeenschap met samenwerking in staat is tot grote daden en tot het veranderen van de eigen wereld.  Zaube heeft de smaak te pakken.


In juni kwamen vijf Soroptimisten uit Eindhoven aan om de auto, het sluitstuk van het project, te overhandigen. Het was een roerende ceremonie en een mogelijkheid voor de Soroptimisten om de situatie in Zaube met eigen ogen te aanschouwen. We werden hartelijk ontvangen door Ausma, 90 jaar oud, en deelneemster aan Give a Hand die de knelpunten van oud zijn op het platteland goed kon uitleggen. Met de auto zullen de mensen thuis opgehaald worden en na ca. vier uur worden teruggebracht naar huis. Dan hebben ze de was kunnen doen, een bad kunnen nemen en een doktersbezoek kunnen afleggen. Maar het wordt ook een uitje waar naar uitgekeken wordt en dat goed gedeeld kan worden met andere ouderen, zodat de flat ook een sociaal trefpunt kan worden.
De gemeente  Amata, waar Zaube onder valt sinds de herindeling, geeft een half time coördinator zodat men goed kan ingaan op de bestaande situatie. De gemeente neemt ook structurele kosten voor haar rekening, zoals benzine, zodat dit niet op ons budget rust. De coördinator bereidt ook projecten voor en zorgt maandelijks voor een rapportage. Zij is medio september begonnen (met in december afwezigheid i.v.m. ziekte).

Gebruik wasmachine

17

Gebruik bad en/of douche

4

Transport naar een medische instelling

10

Betaald transport naar medische instelling

-

Inspectie woonsituatie

3

Organisatorische maatregelen t.b.v. veiligheid van gezinnen

7

Humanitaire hulp

20

Humanitaire hulp leefsituatie

1

Organisatorische maatregelen.

10

Het gebruik van het bad is nog in ontwikkeling. Men vindt het vertrouwder om thuis de zinken teil te laten vollopen maar nu het project loopt, is groei te bemerken. De extra kamer wordt op dit moment gebruikt als ruilcentrum voor tweedehands kleding voor de minst bedeelden.
In het trapportaal is een plateau lift aangebracht met EU-subsidie zodat invaliden (rolstoelen) ook gebruik kunnen maken van het appartement.
Ook houdt de coördinator spreekuur voor die mensen die sociale problemen hebben (drank en andere verslavingen) omdat ze hier in de gelegenheid zijn om vertrouwelijke gesprekken te voeren.
Besluitvorming en verantwoordelijkheid is nu overgedragen aan de Letse stichting. Het nemen van beslissingen is eigenlijk ook nieuw en dit hoort bij de ontwikkeling van het project. Er wordt wel vinger aan de pols gehouden.

 

In augustus kwam Karin Kluytmans die een pop-up pedicure praktijk begon en daar geselecteerde (vaak diabetes) cliënten behandelde. Dit project was uitermate succesvol en zal nog door veel andere dienstverleningen gevolgd worden.

 

De behandeling werd gefilmd door Vidzeme Tv (regionale TV) en dit had tot gevolg dat het project nationale aandacht kreeg.

 


Op tweede kerstdag wordt in Letland Latviajas Lebnums uitgezonden. In dit drie uur durende TV programma ontvangen tien laureaten die zich belangeloos hebben ingezet voor de Letse maatschappij een gouden appelboom. Het is het beste bekeken programma in het jaar en wordt georganiseerd door de nationale krant Diena en TV3. Margriet Lestraden ontving in de categorie “Van Hart tot Hart” deze prestigieuze beloning. Door de film die getoond wordt en pagina grote artikelen in de krant, heeft het project nationale aandacht gekregen. Mensen in Zaube zijn door velen gebeld met het verzoek om informatie en het is een grote opsteker voor het moreel in Zaube.
(Zie www.giveahand.nl  onder actueel en dan doorscrollen naar 1 uur en 28 minuten)
Het is de allerbeste reclame voor de doelstelling van de stichting: een sociaal steunpunt in alle gemeenten voor hen die in eenzaamheid en met veel problemen op het Letse platteland wonen
En tot slot: de gemeenteraad heeft besloten dat alle breisters als dank voor al hun werk naar Nederland mogen om hun grote droom waar te maken: naar de Keukenhof.


Op de website staat nu onder Sokken en Wanten een soort webwinkel. Hier kunnen sokken en wanten worden uitgezocht en besteld.
De stichting volgt de ontwikkelingen op de voet en gaat over tot de volgende ronde: het inrichten van een uitleencentrum voor hulpmiddelen als rolstoelen, krukken, portable wc’s, bedden, brillen etc.
We danken iedereen die het project gesteund heeft door de aanschaf van sokken en wanten, donaties en donaties in natura zoals brilmonturen.


 

Financiële verantwoording 2015

Balans 31-12-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

 

1463

 

 

Eigen vermogen 1 januari 2015

 

6062

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

-1408

Voorraden

3191

 

 

 

 

 

 

4654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

 

4654

 

 

 

 

 

 

4654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten 

 

 

 

 

9164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storting naar Letse Stichting 

 

7200

 

 

 

 

 

Overige kosten 

 

 

3372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

10572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

 

 

-1408

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2014


De activiteiten van de Stichting Give a Hand worden op twee fronten tegelijk uitgevoerd.
In Letland wordt ervaring opgedaan met het project. De nieuwe voorzitter Ilze Krastina kwijt zich uitstekend van de voor haar nieuwe taken. De gemeente vervult een voorbeeldige rol in coördinatie, subsidieverstrekking en het traceren van knelpunten. De maatschappelijk werkster Inara past in de praktijk toe wat op papier bedacht is. De flat wordt regelmatig gebruikt. Omdat de Give a Hand taxi nog niet rijdt, gebruiken vooral mensen uit de directe omgeving het appartement. Men is dol op de wasmachine ne de droger maar in een vreemd bad gaan zitten, dat is voor sommigen een brug te ver.  Dan valt men terug op het vullen van een grote zinken teil om zich daarin te badderen. Een van de belangrijkste verworvenheden is dat de ouderen weer een deel van de gemeenschap zijn geworden. In de loop van vorig jaar kwam het verzoek van de gehandicapten uit de omgeving om het appartement te mogen gebruiken voor hun vergaderingen. De gemeente heeft het initiatief genomen om een subsidieverzoek voor een traplift aan te vragen (EU-Elfla).
Intussen breien de dames uit het dorp bergen sokken, wanten, eierwarmers en babysokjes voor de fondsenwerving in Nederland. In de zomer kwam een delegatie van de Soroptimisten Eindhoven op locatiebezoek. Zij hebben zich zeer ingespannen met activiteiten voor de fondsenwerving en wilden het project aan den lijve voelen. De Letse Stichting heeft ook de ANBI status (labdariba status).

In Nederland is met name door de Soroptimisten Eindhoven veel inspanning geleverd om de gelden bij elkaar te brengen voor de Give a Hand taxi. Het is de bedoeling dat deze “taxi” mensen van hun verafgelegen boerderij ophaalt en na een uur of vier weer terugbrengt. Er werd een totaal uitverkochte Wagner-Nietsche middag georganiseerd en er werden wandelingen georganiseerd tijdens het GLOW festival in Eindhoven. Tijdens deze gelegenheden maar ook op andere bijeenkomsten en tijdens lezingen werden sokken en wanten verkocht voor de doelstellingen van de stichting. Ook werd opnieuw onderzocht of er een klein uitleendepot kan worden gestart in Zaube met krukken, rollators en ander (verpleeg) materiaal. Jaarlijks ontvangen de trouwe vrienden een Kerstbrief en/of Paasbrief en jaarlijks doneren zij aan de stichting. Er zit nu € 5000,- in de spaarpot voor de taxi. Naar verwachting zal deze langgewenste droom in vervulling gaan en zal in juli 2015 de taxi feestelijk worden aangeboden. Dat is de kroon op ons werk en dat het eerste pilot project volop kunnen gaan draaien.

 

Financiële verantwoording 2014

Balans 31-12-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

 

3620

 

 

Eigen vermogen 1 januari 2013

 

5508

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

554

Voorraden

2442

 

 

 

 

 

 

6062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

 

6062

 

 

 

 

 

 

6062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten 

 

 

 

 

7302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storting naar Letse Stichting 

 

400

 

 

 

 

 

Overige kosten 

 

 

6348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

6748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

 

 

554

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2013

Dit jaar was het eerste jaar dat het “Give a Hand” appartement operationeel was. Omdat de gelden voor de Give a Hand taxi nog gewonnen worden, maken met name mensen die in het centrum op loopafstand wonen gebruik van het appartement. Ook is er een verzoek gekomen van gehandicapten om het appartement te mogen gebruiken. Dit resulteerde in een gesprek met de gemeente Amata (Zaube valt onder de gemeente Amata) en een samenwerkingscontract voor de lange termijn. De gemeente neemt op zich om een traplift te laten aanleggen met behulp van het Leadersprogramma. Ook is men bereid om de kosten van verwarming, water, schoonmaak en in de toekomst benzine en chauffeur door de gemeente te laten betalen. In feite is een optimale situatie bereikt van samenwerking tussen overheid en particulier initiatief.
In Nederland heeft Soroptimisten Eindhoven (www.soroptimisten040.nl) het project voor twee jaar geadopteerd. Door middel van bijzondere campagnes (Glow) ondersteunen zij het project financieel en wordt er gestreefd naar het bijeenbrengen van de gelden voor de taxi die ouderen ophaalt op hun boerderij, naar het appartement brengt en na een uur of vier weer thuis brengt. Zij zijn hiermee in de voetsporen getreden van Soroptimisten Achterhoek die in 2012 gesteund hebben.
Naast hulp van de Soroptimisten heeft de Stichting van vele particuliere giften ontvangen in ruil voor Letse sokken die gebreid worden door dames is Zaube.

Financiële verantwoording

Balans 31-12-2013

 

 

 

 

 

Bank

 

5508

 

Eigen vermogen
1 januari 2013

453

 

 

 

 

Resultaat

 

 

5055

 

 

 

 

 

 

 

5508

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

 

5508

 

 

 

 

5508

Winst- en verliesrekening 

Opbrengsten 

 

 

 

9198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storting naar Letse Stichting 

1500

 

 

 

 

Overige kosten 

 

2190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

3690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5508